dr hab. Małgorzata Przanowska adiunkt

Wydział Pedagogiczny


Field of study:

philosophy, education

Zainteresowania badawcze:

ZAGADNIENIA KLUCZOWE: - pedagogika współczesna i filozofia wychowania; pedagogika alternatywna, pedagogika performatywna; współczesne kierunki pedagogiczne; - hermeneutyka filozoficzna i hermeneutyka wychowania, badania fenomenologiczne i hermeneutyczne; - zagadnienie pytania, słuchania, relacji, komunikacji w doświadczeniach edukacyjnych i rozwojowych; - zagadnienia translacji, lektury i kształtowania wypowiedzi (pedagogika przekładu); - pojęcie smaku i sensu edukacji, transhumanizm a edukacja, kwestia powtórzenia, naśladowania (imitacji, emulacji) 'wzoru' w doświadczeniu kształcenia/edukacji/ w kontekście zagadnienia twórczości; - zagadnienie kontaktu i (nie)taktu pedagogicznego; doświadczenie muzyczne a edukacja; andragogika
HASŁA KLUCZOWE: filozofowanie, muzyka, kształcenie, sens edukacji, pytanie, słuchanie, wolność, twórczość, wychowanie, osobowość, takt, rozwój, komunikacja

description of research interests:

/ contemporary education, philosophy of education; alternative and performative education / philosophical hermeneutics, hermeneutics of question, phenomenological research / translation(al) education / concept of taste and sense of education; transhumanism and education; the issue of repetition, imitation, emulation, and composition in education; / philosophy (phenomenology) of music and education / pedagogical contact, performative pedagogy and education; music and education, listening-based educational experiences, experiences of question and its transformative aspects
KEY WORDS: /philosophyof education, philosophical hermeneutics, phenomenology, sense of education, question, listening, freedom, creativity, individuality, personality, tact, communication, personal growth, developement, adult education

Realizowane projekty:

Aktualnie pracuję nad zagadnieniem relacji między doświadczeniem muzycznym, filozoficznym i pedagogicznym/edukacyjnym w kontekście wyzwań współczesnego świata (np. zdalna edukacja, pandemia, technologizacja relacji międzyludzkich, itp.). Chętnie podejmę się współpracy z osobami, które zainteresowane są współczesnymi (XXI wiek) kierunkami i trendami w pedagogice oraz filozofii wychowania i kształcenia. Współpracę podejmę także z osobami zainteresowanymi edukacją dorosłych (andragogiką) - interesują mnie badania nad zagadnieniem komunikacji, rozwoju, wsparcia osób dorosłych.

research projects implemented:

Now I am working on the issue of the relationship between musical, philosophical, and educational experience. I would like to cooperate with students interested in contemporary (21st century) trends in education and pedagogy. I would also cooperate with those interested in adult education (communication, relationships, developemental support and reinforcement of adults)

USOSweb

Słowa kluczowe:

filozofia, hermeneutyka, fenomenologia, muzyka, sens edukacji, pedagogika współczesna, sztuka, transhumanizm, edukacja dorosłych, komunikacja

Key words:

philosophy, hermeneutics, phenomenology, music, sense of education, contemporary education, art, transhumanism, adult education, communication

Contact:

show


« Back