dr hab. Anna Bartczak profesor uczelni

Wydział Nauk Ekonomicznych


Field of study:

economics and finance

Zainteresowania badawcze:

Nazywam się Anna Bartczak i jestem profesorem uczelnianym na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem również członkiem Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej. Moje główne zainteresowania badawcze dotyczą ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, ekonomii energetyki oraz ekonomii zdrowia. W swoich badaniach wykorzystuję metody wyceny nierynkowej. Znacząca część moich badań poświęcona jest wycenie społecznych korzyści z projektów środowiskowych w kontekście lasów, wody powierzchniowej oraz energii odnawialnej. Obecnie jestem zaangażowana w kilka projektów dotyczących m.in. wyceny jakości powietrza, energetyki odnawialnej i ekonomii krajobrazu. Projekty skupiają się zarówno na wycenie jak i na kreowaniu aspektów regulacyjnych. Moje ostatnie artykuły dotyczą wpływu preferencji do ryzyka, altruizmu, postaw i przekonań na akceptację i gotowość do zapłaty za realizowanie projektów środowiskowych.

description of research interests:

My name is Anna Bartczak and I am an associate professor at the Faculty of Economic Sciences at the University of Warsaw. I am also associated with Warsaw Ecological Economics Center. My main research interests include environmental and resource economics, energy economics and health economics. In my research I apply non-market valuation methods. A considerable part of my research has focused on the social benefits of environmental investments in the context of forests, surface water and renewable energy. Currently, I am involved in a number of research topics, mostly related to the valuation of air pollution quality, renewable energy and landscape economics. These projects concern valuation as well as regulation issues. My recent papers focus on the impact of risk preferences, altruism, attitudes and beliefs on acceptance and valuation of environmental initiatives.

Realizowane projekty:

(1) 2019 – 2021 Wielofunkcyjność i wartość ziemi rolniczej - racjonalność wykorzystania a konflikty interesów, [2018/29/B/HS4/01354] NCN, OPUS 15; wykonawca, (2) 2018 – 2021 Wycena zdrowotnych korzyści społecznych z redukcji zanieczyszczenia powietrza i smogu w polskich miastach. Analiza wpływu sprawiedliwości środowiskowej, zachowań prośrodowiskowych i informacji na heterogeniczność preferencji w wycenie. [UMO-2017/27/B/HS4/00611], NCN, OPUS 14; kierowniczka projektu, (3) 2018 – 2021 Preferencje konsumentów wobec zarządzania popytem na energię elektryczną w Polsce. [UMO-2017/25/N/HS4/01458], NCN, PRELLUDIUM 13; opiekun naukowy, (4) 2017 – 2020 Ekonomia gospodarstw domowych w rodzinach trzypokoleniowych. Rola altruizmu wewnątrz gospodarstwa domowego w dystrybucji wspólnych zasobów na ochronę zdrowia. [UMO-2016/21/B/HS4/01992], NCN, OPUS 11; kierowniczka projektu.

research projects implemented:

(1) 2019 – 2021 Multifunctionality and the value of agricultural land – the rationality of use and the conflicts of interest, [2018/29/B/HS4/01354] Nacional Science Centre Poland, OPUS 15 (2) 2018 – 2021 Valuation of social health benefits from the air pollution and smog reduction in Polish cities. The analysis of environmental justice, pro-environmental behaviour and information impact on heterogeneity of preferences in the valuation [2017/27/B/HS4/00611], Nacional Science Centre Poland, OPUS 14; project leader (3) 2018 – 2021 Consumer preferences for electricity demand management in Poland.[UMO-2017/25/N/HS4/01458], Nacional Science Centre Poland PRELLUDIUM 13; supervisor, (4) 2017 – 2020 Household economics in three-generation families. The role of intra-household altruism in the distribution of common resources for health care. [2016/21/B/HS4/01992], Nacional Science Centre Poland, OPUS 11; project leader

USOSweb

Słowa kluczowe:

Altruizm, analiza kosztów i korzyści, energetyka, ekonomia środ. i zasobów naturalnych, ekonomia zdrowia, preferencje do ryzyka, wycena nierynkowa

Key words:

Altruism, cost-benefit analysis, energy economics, environmental and resource economics, health economics, non-market valuation, risk preferences

Contact:

show


« Back