Informacje dla promotorów

 

  1. Promotor powinien posiadać stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora (promotor pomocniczy może być doktorem). 
  2. Nauczyciel akademicki oraz pracownik naukowy nie może bez uzasadnionej przyczyny odmówić pełnienia funkcji promotora, promotora pomocniczego lub recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora. 
  3. Osoba, która złożyła oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie opieką promotorską kandydata, nie może być członkiem zespołu kwalifikacyjnego, który będzie dokonywał oceny tegoż kandydata.